Natrekking

Natrekking

Home » Woordenboek » Natrekking

Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat.
Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond dat die door natrekking daarvan eigenaar wordt. Je wordt dan pas eigenaar van het bouwwerk als je door verjaring of eigendomsoverdracht eigenaar word van de grond.

Een belangrijke uitzondering is dat een bouwwerk niet wordt nagetrokken als het onderdeel uitmaakt van een bouwwerk van iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan een kelder van de buur die onder de erfgrens doorloopt. De buur blijft eigenaar van de kelder, ook al ligt die kelder onder jouw grond.

Ook bij een hypotheek is ditvan belang. Als er een hypotheekrecht rust op de grond, dan vallen alle bouwwerken op die grond ook onder het hypotheekrecht.
Je kan natrekking voorkomen door een opstalakte of erfpachtconstructie.

Lees meer over natrekking op Wikipedia.