Woordenboek

Home » Woordenboek

Notarieel Woordenboek

Notarissen gebruiken erg veel woorden die voor niet-juristen soms lastig te begrijpen zijn. Daarom leggen we die notariswoorden hier uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag dan aan onze juristen.

Zoek nu in het woordenboek

 • Afkoop erfpacht
  Het is mogelijk om de canon (het geldbedrag) van een erfpacht af te kopen (afkoop erfpacht). De gemeente kan je in sommige gevallen de mogelijkheid bieden om de canon eenmalig af te kopen. Als dat mogelijk is, vraag je een aanbieding of indicatie aan bij de gemeente. Door het afkopen van de erfpacht krijg je […]
 • Afschrift
  Het afschrift is een door de notaris ondertekende afgegeven weergave van de inhoud van een originele notariële akte (de minuut). Een afschrift kan je herkennen doordat er ‘’uitgegeven voor afschrift’’ op staat. Doordat het is gewaarmerkt door de notaris, levert het net zoveel bewijs op als de originele akte. Het is eigenlijk een gewaarmerkte kopie. […]
 • Akte
  Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte is pas een akte als deze is ondertekend en gedagtekend. In een akte worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de […]
 • Ambtsgeheim
  Het ambtsgeheim is de wettelijke verplichting van de notaris om alle vertrouwelijke informatie over klanten geheim te houden. Ook wel beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle informatie die de notaris bij notariële werkzaamheden te weten komt. Ook als er uiteindelijk geen akte wordt gemaakt, dan geldt voor alle verkregen informatie over de klanten alsnog […]
 • Apostille
  De apostille is de verklaring dat de handtekening van de notaris op echtheid en geldigheid is gecontroleerd door de rechtbank. Dit is soms vereist om een notariële akte geldig te laten zijn in het buitenland. De rechtbank brengt voor de aanvraag van een apostille griffierecht in rekening. Lees meer over de apostille op Wikipedia.
 • Appartementseigenaar
  De appartementseigenaar heeft het eigendomsrecht van een appartementsrecht. Hij of zij mag dan exclusief gebruik maken van een appartement (privégedeelte van een gebouw). Daarbij is de eigenaar gebonden aan de afspraken uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement naleven. Juridisch gezien be je dus geen eigenaar van het appartement, maar slechts van het appartementsrecht. Een appartementseigenaar […]
 • Appartementsrecht
  Het appartementsrecht is een aandeel in het eigendomsrecht van een gebouw. Hiervoor is een splitsingsakte van de notaris vereist. Het eigendomsrecht van het gebouw wordt dan opgesplitst in appartementsrechten. Door splitsing kunnen appartementseigenaren exclusief gebruik maken van hun appartement in het gebouw. Bij het vestigen van een appartementsrecht moet een Vereniging van Eigenaren worden opgericht. […]
 • Arrondissement
  Het arrondissement is het gebied waarin een rechtbank bevoegd is om over zaken te beslissen. De rechtbank is gevestigd in de hoofdplaats van het arrondissement. In het algemeen is de rechtbank bevoegd om (als eerste) over een zaak te oordelen als die zaak zich afspeelt binnen het arrondissement van die rechtbank. Zo moet een verzoek […]
 • Authentieke akte
  Een akte is pas authentiek als die door een daartoe bevoegde ambtenaar is opgemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand of een notaris. De akte krijgt daarmee hetzelfde gewicht als een vonnis van de rechter. Een authentieke akte is de tegenhanger van de onderhandse akte, die iedereen kan opmaken. Je kan van […]
 • Bankgarantie
  De bankgarantie bij de koop van een huis, is een garantie dat de bank de waarborgsom zal voldoen aan de verkoper. Bij de koop van een woning moet je namelijk een waarborgsom (aanbetaling) betalen, meestal ter hoogte van 10% van de koopprijs. Hiermee krijgt de verkoper meer zekerheid dat de koop doorgaat. De afspraken over […]
 • Basisregistratie Personen
  In de Basisregistratie personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. In deze registratie staan de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont. Zo staat erin genoteerd hoe je heet, wanneer je geboren bent, je adres, je BSN en nog een aantal gegevens. De notaris moet vaak een uittreksel opvragen […]
 • Beding
  Het beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een overeenkomst of akte. Die documenten bestaan uit verschillende bedingen. Denk bijvoorbeeld aan een boetebeding, verblijvingsbeding en geheimhoudingsbeding. Daarnaast zijn clausules, zoals een uitsluitingsclausule, ook bedingen. Door het opnemen van een beding ontstaan er rechten en plichten tussen de betrokken partijen. Je kan […]
 • Belehrungsplicht of zorgplicht
  De belehrungsplicht is de wettelijke plicht van de notaris om zijn cliënten (zo nodig) te wijzen op de gevolgen (en mogelijke risico’s) van de notariële akte. De moderne term is zorgplicht. De notaris moet ook controleren jij de gevolgen begrijpt van wat je gaat tekenen. Deze plicht moet hij uitvoeren voordat de akte wordt ondertekend. […]
 • Beperkt recht
  Een beperkt recht is een recht dat rust op een ander recht. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een woning of een recht van erfdienstbaarheid (overpad) op een erf. Het heet een beperkt recht, omdat de eigenaar van het recht waarop het beperkt recht rust is beperkt door dat recht. De eigenaar moet het beperkt […]
 • Beschikkingsbevoegdheid
  Beschikkingsbevoegdheid is het recht om een goed over te dragen of te bezwaren met andere rechten (zoals een hypotheek op een woning). De eigenaar van een goed is meestal ook beschikkingsbevoegd. Dat kan anders zijn als hij failliet is verklaard. Een huurder of lener is niet beschikkingsbevoegd om het goed over te dragen. Als een […]
 • Bezit
  Bezit is het houden van een goed voor zichzelf. Ook wel de feitelijke machtsuitoefening. De bezitter is ook meestal de eigenaar van het goed, maar dit hoeft niet altijd. Lees meer over bezit op Wikipedia.
 • Bureau Financieel Toezicht
  Het BFT (Bureau Financieel Toezicht) is de instantie die in het kader van de notariële wetgeving en WWFT toezicht houdt op notarissen. Het BFT Bureau Financieel Toezicht is een onafhankelijke financieel toezichthouder. Zij controleert of er geen geld van de derdengeldrekening verdwijnt. De instantie moet ervoor zorgen dat deze beroepsbeoefenaren hun financiën op orde hebben en […]
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek is een verzamelingen van wetboeken die regels bevatten over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het bestaat uit negen boeken. Zo wordt in Boek 1 het Personen- en familierecht geregeld. In Boek 4 wordt het Erfrecht geregeld. Lees meer over het Burgerlijk Wetboek op Wikipedia.
 • Canon
  De canon is het geldbedrag dat iemand moet betalen (aan de erfpachter) voor het gebruiken van een stuk grond dat niet van hem is, de erfpacht. Dit wordt opgenomen in de notariële (erfpacht)akte. De canon kan jaarlijks verschuldigd zijn of ook in één keer worden afgekocht. Lees meer over de canon op Wikipedia.
 • Clausule
  De clausule is een ander woord voor bepaling of artikel in een overeenkomst of akte. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule in een testament. Zie ook beding. Lees meer over de clausule op Wikipedia.
 • Commerciële bestemming
  De commerciële bestemming wil zeggen dat een object gebruikt kan worden voor economische activiteiten. Deze bestemming is opgenomen in een bestemmingsplan. Alleen met een commerciële bestemming is het mogelijk om in een pand een onderneming, winkel, kantoor of werkplaats te hebben. Naast een commerciële bestemming bestaat er ook de gemengde bestemming, de woonbestemming en de […]
 • Comparant
  Een persoon die verschijnt bij de notaris om een akte te maken en als partij wordt genoemde in de notariële akte.
 • Conceptakte
  De conceptakte is het ontwerp van de akte die de notaris naar je toestuurt na een gesprek op het notariskantoor. Ook wel ontwerpakte. Als je een rechtspersoon opricht via onze site, dan zie je de conceptakte als pdf bestand. Voordat de akte wordt getekend, dus vóór het passeren, zal de notaris een conceptakte naar je […]
 • Depotakte
  De depotakte is een notariële akte waarin wordt verklaard dat een klant aan de notaris heeft gevraagd om een akte (een schriftelijk stuk) in zijn of haar protocol op te nemen. Aan de opgenomen akte wordt dan als bijlage de depotakte geniet. Een depotakte levert bewijs op dat iets op een bepaald tijdstip en bepaalde […]
 • Derdengeld
  Derdengeld is geld dat van iemand anders is. Het is geld dat tijdelijk door iemand anders wordt beheerd. Door het geld in een aparte stichting onder te brengen behoort het niet tot het ondernemersvermogen en staat het veilig geparkeerd op een derdengeldrekening. Sommige beroepsgroepen hebben een wettelijk geregelde vorm van derdengeld. Dat zijn advocaten, notarissen […]
 • DigiD
  Een DigiD, digitale identiteit. Een door de overheid afgegeven code met een persoonlijk wachtwoord. Met jouw DigiD kun je inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Iedere DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die je allebei zelf kiest. De DigiD heb je nodig bij De Belastingdienst, maar ook bij het […]
 • Domicilie
  De domicilie is het wettelijke woonadres van iemand. Dat adres is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (basisregistratie personen brp). In de koopakte voor een woning is meestal opgenomen dat de partijen het kantooradres van de notaris als domicilieadres kiezen. Dit is om (schriftelijk) contact tussen partijen soepel te laten verlopen. Als een […]
 • Economische eigendom
  Het economische eigendom is een vorm van eigendom waarbij de zaak niet juridisch in eigendom overgedragen aan de koper. Zo blijft bij onroerende zaken de zaak dus op naam van de verkoper staan (in het kadaster). Een koper heeft het economische eigendom als hij of zij de zaak heeft gekocht, maar wanneer de verkoper de […]
 • Eigendom
  De eigendom is het meest uitstrekkende recht wat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar mag zijn zaak (zonder toestemming) gebruiken, overdragen, vernietigen en nalaten aan erfgenamen. Zowel een natuurlijke persoon (mensen) als rechtspersonen (organisaties) kunnen een zaak in eigendom hebben. Zie ook bezit en gemeenschap. Het eigendomsrecht kan door de wet worden beperkt. […]
 • Erf
  Het erf is een stuk grond of perceel waarop eventueel gebouwen en bouwwerken (zoals een huis) staan. De grond rondom een gebouw wordt dus aangemerkt als een erf. De omvang van een erf kan je vinden door bij het kadaster een kadastrale kaart op te vragen. In het kadaster staat de erfgrens. Daarop staat echter […]
 • Erfafscheiding
  De erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee de grens tussen twee erven wordt aangegeven. Dit staat op de erfgrens. Bijvoorbeeld een schutting, heg of scheidsmuur. De erfafscheiding is eigendom van beide buren en dus mandelig. De wet bepaalt dat het maximaal 2 meter hoog mag zijn. Je mag altijd zonder toestemming van jouw buur […]
 • Erfdienstbaarheid
  Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een zaak van iemand anders. Bijvoorbeeld in de vorm van een recht van overpad. Je hebt dan het recht om over een stuk grond van jouw buur te lopen. Jouw buur moet dan respecteren dat jij over zijn grond loopt. Voor het vestigen van een […]
 • Erfgrens
  De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn […]
 • Erfpacht
  Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond (en de daarop staande bebouwing) terwijl dat niet zijn eigendom is. De gebruiker van de grond wordt erfpachter genoemd. De grond blijft eigendom van de erfverpachter. Een recht van erfpacht moet via de notaris worden gevestigd. Dat document heet dan een […]
 • Erfpachter
  De erfpachter is de persoon of organisatie die eigenaar is van het object waarop de erfpacht rust. De erfpachter betaalt de canon. Erfpacht is overdraagbaar en gaat over met de verkoop van de woning, het appartement of ander onroerend goed.
 • Executoriale verkoop
  De executoriale verkoop (of executieverkoop) is de verkoop waarbij een onroerende zaak waarop een hypotheek rust wordt verkocht. Deze verkoop (van bijvoorbeeld een woning) kan (op internet) plaatsvinden via een openbare veiling door de notaris. In het voorbeeld van een woning met hypotheek zal de bank de woning executoriaal willen verkopen als de kredietnemer de […]
 • Faillissement
  Je kan persoonlijk failliet zijn of als organisatie. Persoonlijk failliet is als jij jouw schulden niet meer kunt voldoen. Je kunt terecht komen in een situatie van faillissement. Bij een zakelijk faillissement is het een bedrijf of organisatie die zijn schulden niet meer kan voldoen. Een faillissement wordt uitgesproken op eigen verzoek of op verzoek […]
 • Gebruiksovereenkomst
  De gebruiksovereenkomst is de overeenkomst tussen een grondgebruiker en de grondeigenaar waarin staat dat de gebruiker het recht heeft om de grond van de grondeigenaar te gebruiken. Ook wel bruikleenovereenkomst. Gemeenten spreken dat meestal af bij snippergroen. In de gebruiksovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeentegrond mag worden gebruikt. Overtreding van die afspraken levert meestal […]
 • Gemengde bestemming
  De gemengde bestemming is die bestemming waarbij in één object verschillende vormen van gebruik zijn toegestaan. Je kan dan ergens wonen en werken. Dat kan in verschillende vormen, op hetzelfde erf, of boven een winkel etc. De gemengde bestemming is opgenomen in het bestemmingsplan. Het is dus de combinatie van een woonbestemming en een commerciële […]
 • Genotsrecht
  Het genotsrecht is het recht op genot van een zaak, het recht om gebruik te maken van iets. Ook wel gebruiksrecht. Voorbeelden van genotsrechten zijn: Erfdienstbaarheid Erfpacht Opstal Vruchtgebruik Appartementsrecht Veel beperkte rechten zijn dus genotsrechten die op onroerende zaken (zoals een stuk grond of gebouw) rusten. Deze rechten moeten worden gevestigd via een notariële […]
 • Geschillencommissie Notariaat
  De Geschillencommissie Notariaat is een onafhankelijke organisatie die uitspraken doet over een geschil tussen de notaris en de cliënt. Notarissen en kandidaat-notarissen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Het moet gaan over klachten over de rekening of declaraties van de notaris of de (kwaliteit van de) werkzaamheden. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. […]
 • Grosse
  Een grosse is een bijzonder gewaarmerkt afschrift van de authentieke akte. Dit afschrift heeft dezelfde kracht als een door de rechter uitgesproken vonnis of een door de notaris gemaakte akte. je hebt een gewaarmerkt afschrift nodig omdat het origineel bij de notaris ligt. mv: grossen
 • Honorarium
  De financiële vergoeding die onder andere door notarissen, advocaten en accountants in rekening brengen voor de verrichte werkzaamheden. Het komt oorspronkelijk uit het Latijn en betekent dan ereloon. Op de factuur zie je een onderscheid tussen honorarium en verschotten. Lees meer over het honorarium op Wikipedia.
 • Hypothecaire schuldeiser
  De hypothecaire schuldeiser is degene die een hypothecaire lening heeft verstrekt en recht heeft op terugbetaling van die lening. Ook wel geldverstrekker. Meestal is de hypothecaire schuldeiser een bank. Die hypotheek is verstrekt ter financiering van de koopprijs van de woning van de hypothecaire schuldenaar. In ruil voor die lening heeft de schuldenaar ten gunste […]
 • Hypothecaire schuldenaar
  De hypothecaire schuldenaar is degene die de hypothecaire lening ontvangt en moet aflossen. Ook wel hypotheekgever. Dit is de eigenaar van de woning waarop een hypotheekrecht als beperkt recht rust. Normaal gesproken staat in de hypotheekakte ook de hypothecaire lening vermeld. Dat staat dan ook geregistreerd in het kadaster. De lening die de hypothecaire schuldenaar […]
 • Hypotheek
  De hypotheek is de lening die wordt verstrekt voor de financiering van een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen. Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te verkopen. Het recht ontstaat als de eigenaar van de […]
 • Hypotheekakte
  De hypotheekakte is de akte waarmee een hypotheek wordt gevestigd op een registergoed (bijvoorbeeld een woning). Ook wel akte van vestiging. De hypotheekakte moet een notariële akte zijn en worden ingeschreven in het Kadaster. Je kan de hypotheek aflossen en dan de akte laten doorhalen (royementsakte). Lees meer over de hypotheekakte op Wikipedia.
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsorganisatie waar alle registergoederen staan geregistreerd. Van alle kavels, percelen, appartementen, huizen, gebouwen in Nederland staat de belangrijkste gegevens vermeld. Wat de afmeting is van een perceel, wie de eigenaar is, of er een hypotheek op rust. Het kadaster is een openbaar register, tegen vergoeding kan iedereen gegevens inzien. Alleen notaris […]
 • Kadastraal nummer
  Het kadastraal nummer is een door het kadaster uitgegeven nummer. Ieder object dat in het kadaster staat genoteerd heeft een uniek nummer. Ieder kadastraal perceel staat genoteerd op een kadastrale kaart. Dat nummer staat vervolgens in alle formele documenten en is de basis voor de koppeling met andere overheden. Splits je bijvoorbeeld aan huis in […]
 • Kadastraal perceel
  Het kadastraal perceel is het perceel dat is weergegeven op een kadastrale kaart. In het kadaster staan de grenzen van een perceel vastgelegd. Om een kadastraal perceel te kunnen (ver)kopen moet een notaris worden ingeschakeld. In de notariële akte wordt het kadastraal perceelnummer genoemd, zodat er geen onduidelijk bestaat over welk perceel het gaat. Het […]
 • Kadastrale grens
  De kadastrale grens is de erfgrens van een kadastraal perceel dat in het kadaster staat geregistreerd. Die grens is vastgelegd door inschrijving van de notariële akte waarmee de eigendomsoverdracht van het perceel plaatsvond. In die akte staat namelijk beschreven welk kadastraal perceel (met welk kadastraal perceelnummer) wordt overgedragen. Door verjaring kan de kadastrale grens die op […]
 • Kadastrale kaart
  De kadastrale kaart toont de ligging van een kadastraal perceel. Het geeft dus aan hoe een stuk grond staat geregistreerd in het kadaster. Op de kaart staan niet de afmetingen van het perceel. Wel staan er de kadastrale grenzen, perceelnummers, straatnamen en huisnummers op. Let wel op dat door verjaring de werkelijke eigendomssituatie anders kan […]
 • Kandidaat-notaris
  Na een opleiding notarieel recht kan iemand op een notariskantoor gaan werken als kandidaat-notaris. In de eerste periode van drie jaar werkt de kandidaat-notaris onder verantwoordelijkheid van de notaris. De kandidaat volgt dan een beroepsopleiding. Na zes jaar ervaring in het notariaat kan de kandidaat benoemd worden tot notaris. Dat vereist wel dat er een […]
 • Kavel
  De kavel is een stuk grond dat voor een bepaald doeleinde wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een bouwkavel (voor huizen of bedrijfspanden) of landbouwkavel. Je kan een kavel meestal herkennen doordat het stuk grond is omheind, bebouwd of afgerasterd. In het kadaster staat vastgelegd wat de omvang is van een bepaalde kavel. In het kadaster staan de […]
 • Kettingbeding
  Het kettingbeding is een verplichting voor de koper om een bepaalde afspraak ook op te leggen aan de volgende koper. Als je een kettingbeding niet doorgeeft aan jouw opvolger dan kan je worden verplicht om een boete te betalen aan degene die jou het beding heeft opgelegd. De akte waarin een kettingbeding is opgenomen bevat […]
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  De KNB is de organisatie waarbij alle notarissen in Nederland verplicht zijn aangesloten. De KNB houdt toezicht op het notariaat. De organisatie stelt eigen regels op waar notarissen aan moeten voldoen. Ook is de KNB een belangenbehartiger van notarissen. Er is ook een online register waar alle notarissen van Nederland in staan vermeld. Voorheen stonden […]
 • Koopakte
  De koopakte is een notariële akte waarmee de koop van een onroerende zaak wordt geregeld. De meest voorkomende koopakte is natuurlijk de koop of verkoop van een huis. Maar er bestaan ook koopaktes voor andere zaken zoals vliegtuigen, boten en dergelijke. De koopakte is de definitieve overeenkomst waarmee de eigendom overgaat, ook de prijs en […]
 • Koopsom
  De koopsom is het bedrag dat de koper aan de verkoper moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de koopsom voor een huis. De verkoper en koper hebben dan afgesproken wat de totale prijs is voor het huis. Let wel op dat door het betalen aan de verkoper je nog niet eigenaar bent geworden. Je wordt pas […]
 • Kosten koper
  Het begrip kosten koper houdt in dat de koper bij de aankoop van een woning bepaalde kosten voor zijn rekening komen. Denk bijvoorbeeld aan de overdrachtsbelasting, de notariskosten en kadastrale kosten. De notariskosten worden ook wel transportkosten genoemd. Achter de vraagprijs van de woning staat vaak kosten koper (k.k.) vermeld. Als er geen kosten koper […]
 • Legaliseren
  Legaliseren is letterlijk het “wettelijk maken”. In de praktijk van de notaris is dit de legalisatie van een handtekening.
 • Levering
  De levering is een handeling die is vereist voor eigendomsoverdracht van bepaalde goederen. Zo is voor de levering van een woning een notariële akte vereist. Die akte moet worden ingeschreven in het Kadaster. De koper van de woning wordt pas eigenaar als de akte is ingeschreven. Bij roerende goederen is de levering meestal gewoon het […]
 • Makelaarsvereniging Amsterdam
  De makelaarsvereniging Amsterdam MvAis de beroepsvereniging van makelaars in de ruime regio Amsterdam, zoals ze het zelf noemen de metropoolregio Amsterdam. De MvA geeft adviezen en ondersteun de makelaars in Amsterdam. Ook heeft zij een standpunt over de erfpacht in Amsterdam. Ze heeft een tool ontwikkeld om makelaars te ondersteunen met erfpachtrapporten. De MvA heeft […]
 • Minuut
  Juridische term, voor het getekende exemplaar van de authentieke akte. De minuut wordt altijd door de notaris bewaard. De minuut is onderdeel van het protocol van de notaris.
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Een huis of schuur op jouw grond is dus door natrekking jouw eigendom. Dit betekent dus ook dat als jij iets bouwt op andermans grond dat die door […]
 • Notariaat
  Het notariaat is een ander woord voor de notarispraktijk of het ambt van de notaris. Notarissen, kandidaat-notarissen, toegevoegd notarissen en notarisklerken behoren tot het notariaat en moeten zich houden aan de Notariswet. Sommige notariskantoren noemen zichzelf notariaat. De overkoepelende organisatie van het notariaat is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Lees meer over het notariaat op Wikipedia.
 • Notaris
  Een notaris is een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken (akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken. Een dergelijk stuk gemaakt door de notaris noemen we een authentieke akte. De notaris wordt benoemd door de koning. Alle notarissen in Nederland zijn lid van de Koninklijke […]
 • Notariswet
  De Notariswet (de Wet op het notarisambt) bevat regels over de notaris, zijn bevoegdheden, zijn wettelijke plichten en de eisen waaraan de notariële akte moet voldoen. Zo bepaalt de Notariswet dat de notaris een zorgplicht en een onderzoeksplicht (rechercheplicht) heeft. De Wet op het notarisambt is gratis te vinden op wetten.nl
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een overeenkomst die tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Wordt de overeenkomst of akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar volgens bepaalde regels opgesteld (en mede-ondertekend) dan […]
 • Onroerende zaak
  Een onroerende zaak is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende zaak. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen roerende zaken en onroerende zaken. Voor de verkoop van onroerende zaken is namelijk altijd een notariële koopakte verplicht. Die notariële akte […]
 • Opstalrecht
  Het opstalrecht is het recht om in, op of boven een onroerende zaak (bijvoorbeeld een stuk grond) van iemand anders gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Ook wel recht van opstal. Het gebouw of ander bouwwerk dat op andermans grond staat, wordt het opstal genoemd. De eigenaar van het opstal wordt de opstaller genoemd. […]
 • Overdrachtsbelasting
  De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een onroerende zaak moet betalen aan de belastingdienst. Die belasting betaal je bij de koop bijvoorbeeld een huis, bedrijfspand of stuk grond. Zie ook kosten koper. Bij de koop van een huis bedraagt het 2% van de waarde van het huis en voor andere onroerende zaken […]
 • Overstapportaal
  Het overstapportaal is de naam van de specifieke website die de Gemeente Amsterdam heeft gemaakt. Op deze specifieke site kunnen de erfpachters uitrekenen hoeveel zij moeten betalen om over te stappen. Ook kan je hier jouw aanvraag indienen en natuurlijk informatie vinden. Inloggen doe je met een DigiD of met E-herkenning voor bedrijven.
 • Parafering
  De parafering is het voorzien van een bladzijde met een paraaf. Een paraaf is een verkorte handtekening. De Notariswet verplicht dat bij het passeren (ondertekenen) van de akte de bladzijdes die niet zijn ondertekend door de comparant worden voorzien van een paraaf door de notaris. Parafering is ook verplicht als er wijzigingen worden gemaakt in […]
 • Passeren
  Passeren is in het juridische jargon een heel ander woord dan in het normale spraakgebruik. Passeren is de formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. Soms teken je de akte persoonlijk op het moment van passeren. Dat is bijvoorbeeld verplicht bij het passeren van een testament. In andere gevallen […]
 • Perceel
  Het perceel is een stuk grond met een (door het bestemmingsplan) bepaalde bestemming. Bijvoorbeeld een bouwperceel. Zie ook kadastraal perceel. Lees meer over het perceel op Wikipedia.
 • Protocol
  Het protocol is het archief van de notaris waarin de notariële documenten worden bewaard. Zo bewaart de notaris originele exemplaren van akten (minuten) en documenten die aan akten zijn gehecht. Deze gegevens worden door de notaris bewaard in een veilige plek op het notariskantoor. Aan die plek zijn veel eisen gesteld, zoals brandveiligheid. Of vochtigheid […]
 • Recherche
  De recherche is het onderzoek dat de notaris doet in de openbare registers van het Kadaster voordat de notariële akte wordt gemaakt. De notaris is wettelijk verplicht om deze recherche (ook wel: onderzoeksplicht of rechercheplicht) uit te voeren. Bij de verkoop van een woning (of ander registergoed) moet de notaris bijvoorbeeld onderzoeken of de verkoper […]
 • Rechtbank
  De rechtbank is een officiële overheidsinstantie en de ‘laagste’ rechter in Nederland. Dat betekent dat je bij het starten van een nieuwe zaak meestal eerst naar de rechtbank moet gaan. Met andere woorden de rechtbank is de rechter in eerste aanleg. Voor veel verschillende juridische zaken moet je verplicht naar de rechtbank gaan. Zo moet […]
 • Rechtshandeling
  Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen. Belangrijk voor de rechtshandeling is dat je echt de bedoeling […]
 • Rente
  Rente is een vergoeding voor geld. Dat kan geld zijn dat je geleend hebt of dat je uitgeleend hebt. Rente speelt ook een rol bij verschillende zaken die je via de notaris kan regelen. Natuurlijk is er de hypotheekrente. Ook bij een schenking op papier speelt dit een belangrijke rol, omdat de fiscus wil dat die […]
 • Royement
  Met royement wordt bedoeld het uitschrijven van een hypotheekrecht uit het kadaster. Ook wel het doorhalen van een hypotheek. Met hypotheek wordt hier bedoeld het hypotheekrecht dat als beperkt recht rust op bijvoorbeeld een huis of andere onroerende zaak. Royement is mogelijk en verstandig als je jouw hypotheek (lening) volledig hebt afgelost, als je jouw […]
 • Royementsakte
  De royementsakte is de notariële akte waarmee de aantekening in het kadaster van een hypotheek wordt uitgeschreven. Bij de koop van een woning wordt de hypotheek ingeschreven in het kadaster. Na het volledig aflossen van een hypotheek verdwijnt die hypotheek echter niet automatisch uit het kadaster. Door het laten opstellen en inschrijven van een royementsakte wordt de […]
 • Splitsingsakte
  De splitsingsakte is de notariële akte waarmee eigendom van een gebouw en bijbehorende grond wordt gesplitst in aparte appartementsrechten. In de splitsingsakte staat beschreven welk gebouw wordt gesplitst en in welke delen het wordt gesplitst. Ook bevat de akte een splitsingsreglement. Daarnaast kan de akte bepalen dat de appartementseigenaar ook bevoegd is om zijn appartementsrecht […]
 • Splitsingsreglement
  Het splitsingsreglement is een document dat hoort bij een splitsingsakte waarin afspraken staan die gelden tussen eigenaren van appartementsrechten. Op basis van het splitsingsreglement hebben de gezamenlijke appartementseigenaren bepaalde rechten en plichten. Bijvoorbeeld over (de kostenverdeling van) onderhoud en afspraken over de ruimtes van het gebouw (die appartementseigenaren samen mogen gebruiken). In het splitsingsreglement kan […]
 • Stichting Erfpachters Belang Amsterdam
  De Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, SEBA, is een organisatie die namens de Amsterdamse erfpachters optreedt. Zij voeren al jaren actie tegen de gemeente. In eerste instantie zijn zij gestart toen de eerste erfpachtcontracten verlengd moesten worden. Zij staan zeer kritisch ten opzichte van de gemeente en voeren ook regelmatig processen. Op de site van SEBA […]
 • Tegenstrijdig belang
  Het tegenstrijdig belang is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een besluit een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bestuurder van de BV namens de BV een overeenkomst sluit met het bedrijf van zijn of haar partner, terwijl die […]
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële authentieke akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken en registergoederen. Bijvoorbeeld een woning of stuk grond. Ook wel akte van levering. Hierin staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd. Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De leveringsakte wordt, na ondertekening […]
 • Tuchtrecht
  Het tuchtrecht is de regeling voor het notariaat dat gaat over tuchtprocedures bij de notariële tuchtrechter. Ook wel tuchtrechtspraak. Alle notarissen moeten zich houden aan de Notariswet en andere beroeps- en gedragsregels van de KNB. Als een klant vindt dat de notaris een regel heeft overtreden (bijvoorbeeld de belehrungsplicht of zorgplicht), dan kan de klant […]
 • Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging. Het betreft de eigenaren van verschillende appartementen, de appartementseigenaren, in een blok. Samen vormen zij een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zoals het onderhoud en de schoonmaak. Ook kan de vereniging regels opstellen. Lidmaatschap van een dergelijke vereniging is vaak verplicht en er is een maandelijkse […]
 • Verlijden
  Het verlijden van een akte is het opstellen van een akte door de notaris. Het ondertekenen van de akte door de partijen en de notaris heet het passeren. Lees meer over het verlijden op Wikipedia.
 • Verschot
  Een verschot of verschotten zijn de bijkomende kosten die door de notaris namens jou moeten worden betaald aan anderen. Hij moet die betalen vanwege de werkzaamheden die de notaris voor je verricht. De notaris is op grond van de wet verplicht om deze kosten te maken. Voorbeeld verschotten Het betreft bijvoorbeeld inschrijfkosten in het Centraal Testament Register […]
 • Volmacht
  Door een volmacht te verlenen kun je aan een ander de bevoegdheid geven om in jouw naam rechtshandelingen uit te voeren. Volmacht is dus een vorm van vertegenwoordiging. Als jij de toestemming geeft dan ben je de volmachtgever en is de ander de gevolmachtigde. Een bijzondere volmacht geef je om specifieke rechtshandelingen te laten verrichten. […]
 • Wet Onroerende Zaakbelasting
  De Wet Onroerende Zaakbelasting, de wettelijke basis op grond waarvan de gemeente de WOZ heffing kan opleggen. De WOZ beschikking valt ieder jaar bij de huiseigenaren in de bus. Op grond van de waarde van het object betaal je belasting. Het belastingtarief is verschillend per gemeente. De belasting die je hiervoor betaalt noemen we OZB, […]
 • Woonbestemming
  Een woonbestemming van een object wil zeggen dat deze in het bestemmingsplan is aangemerkt voor bewoning. Simpel gezegd hebben alle woningen en appartementen een woonbestemming. Alleen als er een woonbestemming is mag je ergens wonen. Naast een woonbestemming bestaat er ook de gemengde bestemming, de commerciële bestemming en de maatschappelijke bestemming. De Gemeenteraad kan een […]